Úprava vody

Úprava vody
 • ABC Demi

  ABC Demi

   Zariadenia pre plnenie a doplďż˝?ovanie vykurovacích systémov ABC Demi a ABC Demi plus Jedná sa o zariadenie, ktoré je moĹľné inštalovaĹĄ ako pevnú súÄŤasĹĄ kotolní alebo sa pouĹľíva ako mobilné zariadenie pre plnenie malých vykurovacích systémov v RD. Na jednu náplďż˝? je moĹľné naplniĹĄ systémy s obsahom aĹľ 2 000 litrov pri vstupnej tvrdosti vody 2 mmol/l. Pri väÄŤšej tvrdosti sa zniĹľuje kapacita tak, Ĺľe pri vstupnej tvrdosti 3 mmol/l bude moĹľné upraviĹĄ 1 500 litrov a pri vstupnej tvrdosti 4 mmol/l bude mnoĹľstvo upravenej vody 1 000 litrov. Po vyÄŤerpaní kapacity zariadenia je nutné vymeniĹĄ katexovú náplďż˝?. Katexovú náplďż˝? ponúkame v balení po 25 L a tak je moĹľné jedným balením urobiĹĄ tri plnenia. Obe zariadenia majú ako súÄŤasĹĄ vodomer, tak aby bolo moĹľné sledovaĹĄ mnoĹľstvo preteÄŤenej upravenej vody a vÄŤas tak vymeniĹĄ katexovú náplďż˝?. V prípade Ĺľe budete vyuĹľívaĹĄ zariadenie ako pevnú súÄŤasĹĄ vykurovacieho systém pre plnenie a jeho následné doplďż˝?ovanie s tým, Ĺľe zariadenie bude napojené na rozvod pitnej vody, inštalujte výhradne zariadenie ABC Demi plus. Toto obsahuje naviac plniace zariadenie FullCombi BA ktorého súÄŤasĹĄou je systémový oddeÄľovaÄŤ ktorý je pre také spojenie predpísaný. Naviac je táto jednotka vybavená redukÄŤným ventilom ktorý je moĹľné nastaviĹĄ v rozmedzí 0,5 aĹľ 5,0 baru na poĹľadovaný tlak v systéme a tým zabrániĹĄ k jeho natlakovaniu. Samotné zariadenie ABC Demi a ABC Demi plus potom pracuje ako všetky katexové úpravovne. To znamená Ĺľe voda preteká cez katexovú Ĺľivicu kde sú nahradzované ionty vápníka a horÄŤíka iontami sodíka. Pri prvej dodávke sú oba prístroje uĹľ naplnené a pripravené k prevádzke.

  428,00 €

  428,00 €

 • ABC Demi+

  ABC Demi+

   Zariadenia pre plnenie a doplďż˝?ovanie vykurovacích systémov                          ABC Demi a ABC Demi plus   Jedná sa o zariadenie, ktoré je moĹľné inštalovaĹĄ ako pevnú súÄŤasĹĄ kotolní alebo sa pouĹľíva ako mobilné zariadenie pre plnenie malých vykurovacích systémov v RD.  Na jednu náplďż˝? je moĹľné naplniĹĄ systémy s obsahom aĹľ 2 000 litrov pri vstupnej tvrdosti vody 2 mmol/l. Pri väÄŤšej tvrdosti sa zniĹľuje kapacita tak, Ĺľe pri vstupnej tvrdosti 3 mmol/l bude moĹľné upraviĹĄ 1 500 litrov a pri vstupnej tvrdosti 4 mmol/l bude mnoĹľstvo upravenej vody 1 000 litrov. Po vyÄŤerpaní kapacity zariadenia je nutné vymeniĹĄ katexovú náplďż˝?. Katexovú náplďż˝? ponúkame v balení po 25 L a tak je moĹľné jedným balením urobiĹĄ tri plnenia.  Obe zariadenia majú ako súÄŤasĹĄ vodomer, tak aby bolo moĹľné sledovaĹĄ mnoĹľstvo preteÄŤenej upravenej vody a vÄŤas tak vymeniĹĄ katexovú náplďż˝?.  V prípade Ĺľe budete vyuĹľívaĹĄ zariadenie ako pevnú súÄŤasĹĄ vykurovacieho systém pre plnenie a jeho následné doplďż˝?ovanie s tým, Ĺľe zariadenie bude napojené na rozvod pitnej vody, inštalujte výhradne zariadenie ABC Demi plus. Toto obsahuje naviac plniace zariadenie  FullCombi BA ktorého súÄŤasĹĄou je systémový oddeÄľovaÄŤ ktorý je pre také spojenie predpísaný. Naviac je táto jednotka vybavená redukÄŤným ventilom ktorý je moĹľné nastaviĹĄ  v rozmedzí 0,5 aĹľ 5,0 baru na poĹľadovaný tlak v systéme a tým zabrániĹĄ k jeho natlakovaniu. Samotné zariadenie ABC Demi a ABC Demi plus potom pracuje ako všetky katexové úpravovne. To znamená Ĺľe voda preteká cez katexovú Ĺľivicu kde sú nahradzované ionty vápníka a horÄŤíka  iontami sodíka.Pri prvej dodávke sú oba prístroje uĹľ naplnené a pripravené k prevádzke.    

  814,00 €

  814,00 €

 • IONEX 25L na zmäkčenie

  IONEX 25L na zmäkčenie

  Náhradná náplĹ? do DEMI jednotiek, 25kg, vystaÄŤí na 3 náplne

  186,00 €

  186,00 €

 • LX1 Inhibí­tor-ochranný kvap.

  LX1 Inhibí­tor-ochranný kvap.

    Popis Chráni systém proti korózii a vodnému kameďż˝?u, udrĹľuje energetickú úÄŤinnosĹĄ kotla a predlĹľuje ĹľivotnosĹĄ celého systém. Minimalizuje náklady a zniĹľuje emisie uhlíka. VLASTNOSTI: dlhodobá ochrana vykurovacieho systém proti vnútornej korózii a vodnému kameďż˝?u eliminuje hromadenie kalu zabraďż˝?uje hluÄŤnosti kotla a tvorenia chladných miest v radiátoroch chráni ÄŤerpadlá pred zatuhnutím moĹľno pouĹľiĹĄ pre všetky systémy vykurovania balenie 500 ml je urÄŤené pre systém s kapacitou 100 litrov

  18,54 €

  18,54 €

 • LX2 Sludge remover-odstraňovač kalu

  LX2 Sludge remover-odstraňovač kalu

    Popis Odstraďż˝?uje kal, vodný kameďż˝? a ÄŹalšie neÄŤistoty z nového ÄŤi existujúceho systém, obnovuje a udrĹľiava energetickú úÄŤinnosĹĄ kotla a predlĹľuje ĹľivotnosĹĄ celého systém. Minimalizuje náklady a zniĹľuje emisie uhlíka. Základné vlastnosti: • Obnovuje úÄŤinnosĹĄ kúrenia a chod systém so zlou cirkuláciou. • Pripravuje existujúce systémy pre inštaláciu nových kotlov, ÄŤerpadiel alebo panelov. • Odstraďż˝?uje kal, kotlový kameďż˝? a obnovuje úÄŤinnosĹĄ kúrenia. • MoĹľno pouĹľiĹĄ pre všetky vykurovacie systémy. • Balenie 500 ml je urÄŤené pre 100 l kvapaliny vo vykurovacom systéme.

  18,04 €

  18,04 €

 • LX3 Cleaner-čistič

  LX3 Cleaner-čistič

    Popis Odstraďż˝?uje neÄŤistoty z nového ÄŤi existujúceho systém, obnovuje a udrĹľiava energetickú úÄŤinnosĹĄ kotla a predlĹľuje ĹľivotnosĹĄ celého systém. Minimalizuje náklady a zniĹľuje emisie uhlíka. Základné vlastnosti: • Odstraďż˝?uje zvyšky tavidiel a iných neÄŤistôt. • OdporúÄŤame pouĹľiĹĄ pri kaĹľdej inštalácii alebo výmene kotla. • Jednoduché pouĹľitie – systém môĹľe byĹĄ ponechaný v prevádzke poÄŤas ÄŤistenia. • MoĹľno pouĹľiĹĄ pre všetky druhy vykurovacích systémov. • Balenie 500 ml je urÄŤené pre 100 l kvapaliny vo vykurovacom systéme.

  18,04 €

  18,04 €

 • zmäkčovač vody CalKo 25

  zmäkčovač vody CalKo 25

   TZB CalKo   Kabinetní zmÄ›kÄŤovaÄŤe TZB CalKo se zdají být ideálním Ĺ™ešením pro úpravu vody v rodinných domech. MĹŻĹľe za to fakt Ĺľe nabízíme technicky a kvalitativnÄ› propracovaný pĹ™ístroj za velmi pĹ™íznivou cenu. Jedná se o zaĹ™ízení obsahující Katexovou pryskyĹ™ici která jímá ionty prvkĹŻ zpĹŻsobujících pevné usazeniny v rozvodech teplé a studené vody, bojlerech, vodovodních bateriích, praÄŤce, myÄŤce a dalších spotĹ™ebiÄŤích. NemluvÄ› o faktu Ĺľe pevné usazeniny poškozují dnes tak velmi drahé zaĹ™izovací pĹ™edmÄ›ty v koupelnách. Katexová pryskyĹ™ice má urÄŤitou kapacitu která je dána velikostí náplnÄ› daného pĹ™ístroje a je zapotĹ™ebí po vyÄŤerpání kapacity zregenerovat. O regeneraci v našich pĹ™ístrojích se stará velmi sofistikovaná Ĺ™ídící jednotka GE Autotrol LOGIX 255/760  Kapacitu Katexu musí posoudit náš technik na základÄ› zadávacích dat, t.j. prĹŻmÄ›rná spotĹ™eba vody v domácnosti, tvrdost vody a pĹ™ítomnost dalších prvkĹŻ.   Technické informácie: www.tzbcontrol.cz/get.php

  861,54 €

  861,54 €

79
Vrch

eCommerce by CubeCart