Prip├ş┼íte sa do mailing listu:
Email:

V├í┼í ko┼í├şk je pr├ízdny.

0Polo┼żky v ko┼í├şku:
ÔéČ0,00Spolu:

N├íkup pod─ża kateg├│ri├ş

Hlavn├ę produkty

Z─żavnen├ę produkty

 1. Plast.r├║ry-bal├şk 28ks 80/2000
  U┼íetrite ÔéČ175,56
 2. Kom?şnov?? plastov?? hlavica DN80/3ks
  U┼íetrite ÔéČ20,70
 3. Koleno koax. PP60/100B90V
  U┼íetrite ÔéČ5,20
 4. Koleno koax. PP60/100B45V
  U┼íetrite ÔéČ5,20
 5. R˙ra koax. PP60/100R500V
  U┼íetrite ÔéČ4,40

Podmienky pou┼żitiaPODMIENKY POU??ITIA


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Objednávky v elektronickom produktovom katalógu pre zmluvných obchodných partnerov nie sú ur´┐Ż?ené kone´┐Ż?nému spotrebite´┐Ż?ovi (ob´┐Ż?anovi).


Prevádzkovate´┐Ż?om domény www.abcplyn.sk/eshop (´┐Ż?alej len „stránka“) je spolo´┐Ż?nos??:

ABC PLYN, spol. s r.o.
´┐Ż?eskoslovenskej armády 2, 036 01 Martin
I´┐Ż?O: 36 408 689 DI´┐Ż?: 2020123380 I´┐Ż? DPH: SK2020123380
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu ??ilina, oddiel s.r.o, vlo??ka ´┐Ż?íslo:  13913/L
Bankové spojenie: Tatra banka, ú´┐Ż?et: 2627371859/1100
Tel: 043 - 42 24 809
Fax: 043 - 43 01 888
E-mail: info@abcplyn.sk
www.abcplyn.sk


(´┐Ż?alej len „prevádzkovate´┐Ż?“), ktorá týmto vydáva podmienky a právne obmedzenia pou??itia stránky, jej obsahu a slu??ieb (´┐Ż?alej len "podmienky"). Pou??ívate´┐Ż? stránky je po´┐Ż?as jej pou??ívania povinný riadi?? sa týmito podmienkami a právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza v ´┐Ż?ase pripojenia na stránku. Na obsah stránky, vrátane grafickej úpravy a usporiadania, sa vz??ahuje ochrana v zmysle zákona ´┐Ż?.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Majite´┐Ż?om autorských práv k obsahu stránky je prevádzkovate´┐Ż?, ak nie je na stránke uvedené inak.


II. POU??ÍVANIE A UMIEST?´┐ŻOVANIE OBSAHU

1. Všeobecné pravidlá pou??ívania
Prístup na stránku, registrácia a pou??ívanie slu??ieb je bezplatné. Pou??ívate´┐Ż? je oprávnený bez ´┐Ż?alšieho súhlasu prevádzkovate´┐Ż?a pou??íva?? stránku výhradne na informatívne, nekomer´┐Ż?né alebo iné osobné ú´┐Ż?ely (´┐Ż?as?? a/alebo celok). Prístup na stránku mô??e by?? zo strany prevádzkovate´┐Ż?a podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov pou??ívate´┐Ż?a v zmysle zákona ´┐Ż?. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Prevzatie/rozmno??ovanie a ´┐Ż?alší obsah zo stránky
Prevzatie/rozmno??ovanie textu na stránke je dovolené bez ´┐Ż?alšieho súhlasu prevádzkovate´┐Ż?a, ak bude ka??dá prevzatá rozmno??enina textu obsahova?? ozna´┐Ż?enie o tom, kto je autorom textu (copyright notice). Takéto rozmno??ovanie textu však nesmie zasahova?? do oprávnených záujmov autora. Prevzatie/rozmno??ovanie grafických prvkov (´┐Ż?as?? a/alebo celok) podlieha v??dy osobitnému súhlasu prevádzkovate´┐Ż?a. Prevádzkovate´┐Ż? pou??ívate´┐Ż?om odporú´┐Ż?a ??iada?? súhlas na ka??dé pou??itie textu a grafických prvkov prostredníctvom e-mailu u prevádzkovate´┐Ż?a stránky.

3. Vkladanie obsahu na stránku
Vkladanie obsahu na stránku, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, týmito podmienkami a dobrými mravmi je zakázané. Umiestni?? na stránku reklamný alebo propaga´┐Ż?ný obsah mô??e pou??ívate´┐Ż? len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovate´┐Ż?a, a to spravidla za úhradu.

4. Právo na odstránenie obsahu a zmenu stránky
Prevádzkovate´┐Ż? si vyhradzuje právo pod´┐Ż?a vlastného uvá??enia odstráni?? zo stránky akýko´┐Ż?vek obsah, najmä protiprávny, hanlivý, urá??livý a vulgárny. ─Äalej odstráni aj na podnet oprávnenej osoby taký obsah, ktorý zasahuje do jej práv alebo právom chránených záujmov. Zasahova?? akýmko´┐Ż?vek spôsobom bez súhlasu prevádzkovate´┐Ż?a do obsahu alebo technickej podstaty stránky je zakázané. Právo kedyko´┐Ż?vek rozhodova?? o zmene alebo odstránení akejko´┐Ż?vek sú´┐Ż?asti stránky a trvalom alebo do´┐Ż?asnom pozastavení prevádzky stránky má výhradne prevádzkovate´┐Ż?.


III. ZODPOVEDNOS?´┐Ż ZA OBSAH


1. Obsah pou??ívate´┐Ż?ov
Prevádzkovate´┐Ż? nezodpovedá za obsah umiestnený na stránku pou??ívate´┐Ż?om, ak nevie o protiprávnosti takého obsahu alebo o protiprávnom konaní pou??ívate´┐Ż?a a na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbyto´┐Ż?ného odkladu. Prevádzkovate´┐Ż? nie je povinný sledova?? obsah vkladaný na stránku pou??ívate´┐Ż?mi.

2. Správnos?? a úplnos?? obsahu
Prevádzkovate´┐Ż? neru´┐Ż?í za správnos?? a úplnos?? informácií umiestnených na stránke a tým neposkytuje ??iadnu záruku pri pou??ívaní takých informácií na príslušný ú´┐Ż?el. Prevádzkovate´┐Ż? nezodpovedá za škodu, ktorá mô??e pou??ívate´┐Ż?om alebo tretím osobám vzniknú?? pou??ívaním stránky, vrátane straty akýchko´┐Ż?vek dát alebo ušlého zisku.

3. Obsah tretích osôb (linking)
Prevádzkovate´┐Ż? nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, ktoré je mo??né navštívi?? prostredníctvom hypertextových odkazov zo stránky. Prevádzkovate´┐Ż? nezodpovedá za obsah reklamy alebo propagácie tretej osoby umiestnenej na stránke.


IV. POSKYTOVANIE ODKAZU NA STRÁNKU

Poskytova?? hypertextový odkaz (linking, deeplinking) na stránku na iných internetových stránkach je povolené ka??dému, za podmienky, ??e umiestnením takého odkazu neporušuje vkladate´┐Ż? oprávnené záujmy prevádzkovate´┐Ż?a stránky. Prevádzkovate´┐Ż? nesúhlasí s vkladaním hypertextových odkazov na stránku najmä na stránkach s pornografickým, neznášanlivostným alebo protiprávnym obsahom. Prevádzkovate´┐Ż? preferuje poskytovanie hypertextového odkazu na „homepage“ stránky v tvare www.abcplyn.sk/eshop.


V. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknu?? hodnotné slu??by, potrebujeme pozna?? niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneu??itím a zaru´┐Ż?ujeme vám ??e nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich objednávkach.

Pou??ívaním tohoto elektronického produktového katalógu pre zmluvných obchodných partnerov súhlasíte so zhroma??´┐Ż?ovaním a pou??ívaním informácií o Vás a vašich objednávkach. Registráciou zákazníka, ??iadate´┐Ż?a o novinky a ´┐Ż?alších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, ??e mô??ete byt informovaný o novinkách v našom elektronickom produktovom katalógu pre zmluvných obchodných partnerov e-mailom alebo telefonicky. Ak si na´┐Ż?alej nebudete ??ela?? tieto informácie, máte mo??nos?? kedyko´┐Ż?vek ich zasielanie ukon´┐Ż?i?? pod´┐Ż?a postupu uvedeného v ka??dej zasielanej správe.

Náš elektronický produktový katalóg pre zmluvných obchodných partnerov si vyhradzuje právo ustúpi?? od záruky bezpe´┐Ż?nosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchate´┐Ż?om (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.VI. ZÁVERE´┐Ż?NÉ USTANOVENIA

Sprístupnenie akýchko´┐Ż?vek údajov alebo informácií na stránke, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vz??ahu medzi prevádzkovate´┐Ż?om a pou??ívate´┐Ż?om alebo inou tre??ou osobou, pokia´┐Ż? nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto podmienky je oprávnený meni?? alebo doplni??iba prevádzkovate´┐Ż?. Podmienky pou??itia stránky sú platné a ú´┐Ż?inné od ich zverejnenia.


Sp├Ą┼ą na hlavn├║ str├ínku